Vui lòng điền thông tin cần thiết vào biểu mẫu nhập sau và nhấp vào nút Xác nhận truyền tải.
Một email trả lời sẽ được gửi tự động. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau qua email hoặc điện thoại.

Tên Bắt buộc
Giới tính Bắt buộc NamNữ
Địa chỉ Bất kỳ
Điện thoại Bắt buộc
Email Bắt buộc
Nội dung Bất kỳ

Thời gian làm việc

Buổi sáng: 8:00 AM ~ 12h PM

Buổi chiều: 13:00 PM ~ 17:00 PM

Bộ phận kĩ thuật làm theo ca